Hướng dẫn đăng ký thông tin ứng dụng

- Mở trang quản lý ứng dụng bằng cách truy cập vào menu DASHBOARD như hình bên dưới:

 

Đăng ký ứng dụng SMS FPT

Đăng ký ứng dụng

- Điền vào các thông tin của ứng dụng ở mục Tạo mới ứng dụng:

  • Tên ứng dụng.
  • Loại ứng dụng.
  • Các IP máy chủ (Có thể có nhiều IP, mỗi IP nằm trên một dòng).

- Sau đó chọn Lưu để lưu lại thông tin ứng dụng.

Xem thông tin ứng dụng

- Ở danh sách ứng dụng, click vào tên ứng dụng để xem thông tin chi tiết của ứng dụng.

Thông tin ứng dụng SMS FPT

- Sử dụng các thông tin Client IDClient Secret để cấu hình gọi API.